Tab.1. Działanie 1.2. Poprawa stanu zdrowotności mieszkańcówL.p.

Nazwa inwestycji

Jednostka samorządu

Kwota dof.
(PLN)

1. Rozbudowa i modernizacja
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Toruniu II etap
Województwo Kujawsko-Pomorskie

8 800 000,00

2. Budowa Szpitala Miejskiego
w Grudziądzu
Miasto Grudziądz

7 500 000,00

Ogółem

16 300 000,00
Tab.2. Działanie 4.5. Wzmocnienie pozycji kulturalnej regionu w skali kraju i międzynarodowej


L.p.

Nazwa inwestycji

Jednostka samorządu

Kwota dof.
(PLN)

1. Budowa Opery "Nova" w Bydgoszczy Województwo Kujawsko-Pomorskie

4 932 312,00

Ogółem

4 932 312,00